Kościół na Skale strona zboru KBwCh w Szczecinie


Idź do treści

W CO WIERZYMY

Nie jest to nasze pełne credo, ale podstawowe założenia wiary. Wierzymy, że Biblia, tj. Pismo Święte jest Słowem Boga, testamentem wskazującym na cel i sens naszej egzystencji. Tym samym wierzymy, że wszechświat nie jest dziełem przypadku, ale ma Projektanta. Biblia mówi, że na początku było Słowo (tzn. odwieczny Boży Syn), które było u Boga i było Bogiem oraz, że wszystko dzięki Niemu się stało i bez Niego nie stało się nic, co istnieje (Ew. Jana 1:1-3). W innym miejscu Biblii czytamy, że wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone (List do Kolosan 1:16). Człowiek został stworzony jako istota duchowa, tzn., że jako jedyny wśród stworzeń składa się z zewnętrznej powłoki- ciała oraz wewnętrznej istoty- ducha, który jest wieczny (Ks. Rodzaju 1:26; Ks. Zachariasza 12:1; 1 List do Tesaloniczan 5:23; 2 List do Koryntian 5:1). Przeznaczeniem człowieka jako takiej istoty jest życie w bliskiej relacji i harmonii ze swoim Stwórcą. Grzech (tzn. nieprawość), którego dopuścił się i w którym trwa człowiek, oddzielił go od Boga i spowodował zerwanie tej doskonałej więzi. W Księdze Izajasza (59:2) czytamy, że wasze występki wykopały przepaść pomiędzy wami i waszym Bogiem; to wasze grzechy sprawiły, że zakrywa On swoje oblicze i dlatego nie może was słyszeć. Stwórca, który jest istotą świętą i nieskończenie dobrą, nie mógł dalej przebywać z pogrążonym w grzechu człowiekiem. Biblia mówi, że upadek człowieka jest powszechny, tzn. dotyczy każdego z nas (List do Rzymian 3:10-27). A ponieważ dobre uczynki same w sobie nie są w stanie przywrócić nam relacji z Bogiem, On sam wyszedł z inicjatywą pojednania nas ze sobą. Jak czytamy: Bóg natomiast okazuje nam swoją miłość przez to, że gdy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł (List do Rzymian 5:8).

KKKKKKKKKKKKKK

W innym miejscu apostoł Paweł napsiał: W Chrystusie bowiem Bóg pojednał świat z sobą, nie poczytując ludziom ich grzechów (2 List do Koryntian 5:19). Jego plan oprty jest na wierze i łasce. Boże wezwanie do Ciebie brzmi dzisiaj: Nadszedł oczekiwany czas - Królestwo Boże już blisko. Nawróćcie się i uwierzcie w Dobrą Nowinę! (Ewnagelia wg Marka 1:15, przekład współczesny). O tym dalej w zakładce DLACZEGO JEZUS?