Ko�ci�� na Skale strona zboru KBwCh w Szczecinie


Id� do tre�ci

W CO WIERZYMY

Nie jest to nasze pe�ne credo, ale podstawowe za�o�enia wiary. Wierzymy, �e Biblia, tj. Pismo �wi�te jest S�owem Boga, testamentem wskazuj�cym na cel i sens naszej egzystencji. Tym samym wierzymy, �e wszech�wiat nie jest dzie�em przypadku, ale ma Projektanta. Biblia m�wi, �e na pocz�tku by�o S�owo (tzn. odwieczny Bo�y Syn), kt�re by�o u Boga i by�o Bogiem oraz, �e wszystko dziki Niemu si sta�o i bez Niego nie stao si nic, co istnieje (Ew. Jana 1:1-3). W innym miejscu Biblii czytamy, �e wszystko przez Niego i dla Niego zosta�o stworzone (List do Kolosan 1:16). Cz�owiek zosta� stworzony jako istota duchowa, tzn., �e jako jedyny w�r�d stworze� sk�ada si� z zewn�trznej pow�oki- cia�a oraz wewn�trznej istoty- ducha, kt�ry jest wieczny (Ks. Rodzaju 1:26; Ks. Zachariasza 12:1; 1 List do Tesaloniczan 5:23; 2 List do Koryntian 5:1). Przeznaczeniem cz�owieka jako takiej istoty jest �ycie w bliskiej relacji i harmonii ze swoim Stw�rc�. Grzech (tzn. nieprawo��), kt�rego dopu�ci� si� i w kt�rym trwa cz�owiek, oddzieli� go od Boga i spowodowa� zerwanie tej doskona�ej wi�zi. W Ksi�dze Izajasza (59:2) czytamy, �e wasze wystpki wykopay przepa�� pomidzy wami i waszym Bogiem; to wasze grzechy sprawi�y, e zakrywa On swoje oblicze i dlatego nie moe was sysze. Stw�rca, kt�ry jest istot� �wi�t� i niesko�czenie dobr�, nie m�g� dalej przebywa� z pogr��onym w grzechu cz�owiekiem. Biblia m�wi, �e upadek cz�owieka jest powszechny, tzn. dotyczy ka�dego z nas (List do Rzymian 3:10-27). A poniewa� dobre uczynki same w sobie nie s� w stanie przywr�ci� nam relacji z Bogiem, On sam wyszed� z inicjatyw� pojednania nas ze sob�. Jak czytamy: B�g natomiast okazuje nam swojmio�� przez to, e gdy bylimy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umar(List do Rzymian 5:8).

KKKKKKKKKKKKKK

W innym miejscu aposto� Pawe� napsia�: W Chrystusie bowiem B�g pojedna� �wiat z sob, nie poczytuj�c ludziom ich grzech�w (2 List do Koryntian 5:19). Jego plan oprty jest na wierze i �asce. Bo�e wezwanie do Ciebie brzmi dzisiaj: Nadszed oczekiwany czas - Kr�lestwo Boe ju blisko. Nawr�cie si i uwierzcie w Dobr Nowin! (Ewnagelia wg Marka 1:15, przek�ad wsp��czesny). O tym dalej w zak�adce DLACZEGO JEZUS?

http://somnifere.info/modafinil-prix http://somnifere.info/tramadol-100mg