Kościół na Skale strona zboru KBwCh w Szczecinie


Idź do treści

DLACZEGO JEZUS ?

Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany, na Jego barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju. Wielkie będzie Jego panowanie w pokoju bez granic na tronie Dawida i nad Jego królestwem, które On utwierdzi i umocni prawem i sprawiedliwością, odtąd i na wieki. Zazdrosna miłość Jahwe Zastępów tego dokona (Ks. Izajasza 9:5-6, Biblia Tysiąclecia). Tak o przyszłym Mesjaszu prorokował prorok Izajasz, a było to na ponad 700 lat przed narodzeniem Jezusa. Liczne szczegółowe proroctwa zapisane w Starym Testamencie znalazły swoje wypełnienie tylko w jednej historycznej postaci- Jezusie z Nazaretu (zobacz: http://ewangelia.com/Prawdziwe-problemy/Proroctwa/Starozytne-proroctwa-wypelnione). Fakt ten stanowi niezbity dowód na to, że to właśnie On jest prawdziwym Mesjaszem.

Dzisiaj ludzie próbują zdobyć przychylność Boga poprzez bezskuteczne próby „sprawiedliwego” życia oraz pośrednictwo rozmaitych „świętych”. Zgodnie z nauczaniem Pisma Świętego nie jesteśmy w stanie sami z siebie żyć tak, aby podobać się Bogu. Dopóki nie pojednamy się z Nim i nie przyjmiemy Jego sprawiedliwości na ustanowionych przez Niego warunkach, nie możemy zostać zbawieni. Nie pomogą nam w tym rytuały i modlitwy do licznych pośredników. Pan Jezus w odpowiedzi na pytanie swojego ucznia, Tomasza, odpowiedział: Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie (Ew. Jana 14:6). Apostoł Piotr powiedział przed Sanhedrynem o Jezusie: I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni (Dz.Ap. 4:12).

Apostoł Paweł napisał do swojego współpracownika Tymoteusza: Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus, który wydał siebie samego na okup za wszystkich jako świadectwo we właściwym czasie (1 List do Tym. 2:6). Kiedy Pan Jezus rozmawiał z dostojnikiem żydowskim, Nikodemem, przekazał mu najistotniejszą prawdę dotyczącą zbawienia: Zapewniam cię, jeśli ktoś się nie narodzi na nowo, nie zobaczy Królestwa Bożego. Nikodem zapytał: - Jak może urodzić się człowiek dorosły? Czy może wejść do łona swojej matki i przyjść na świat po raz drugi? - Stanowczo zapewniam cię, - odpowiedział Jezus - jeśli się kto nie narodzi z wody i z Ducha, nie dostanie się do Królestwa Bożego. Co wzięło swój początek z ciała, jest ciałem, a co pochodzi z Ducha, jest duchem. Nie dziw się, że ci powiedziałem, iż musicie się narodzić na nowo (Ew. Jana 3:3,5-7, przekład współczesny).

Widzimy wyraźnie, że powtórne narodzenie, bez którego nie jest możliwe spotkanie z Bogiem, może dokonać się jedynie za pośrednictwem Ducha Bożego i nie jest wynikiem jekiegokolwiek rytuału. Dokonuje się wtedy, kiedy człowiek przychodzi skruszony do Boga w modlitwie wiary płynącej z serca, prosząc o wybaczenie grzechów ze względu na doskonałą ofiarę Pana Jezusa. Kiedy Pan Jezus umierał na krzyżu grzechy całego świata zostały złożone na Nim; czytamy, że zakosztował śmierci za każdego (List do Hebr. 2:9). Również za Ciebie! Tak, to mój grzech przybił Go do krzyża. Izajasz prorokował o Mesjaszu: Lecz On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła Nań chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie (Ks. Izajasza 53:5). W ewangelii Jana czytamy: Tak bowiem Bóg umiłował świat, że poświęcił swego jedynego Syna, aby każdy, kto w niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne. Bóg posłał Syna nie po to, aby świat osądzić, lecz aby przez niego świat uratować. Kto wierzy w Syna, jest wolny od sądu, a kto nie wierzy, jest już osądzony, bo nie uwierzył w jedynego Syna Bożego (Ew. Jana 3:16-18; przekład współczesny). Pan Jezus obiecał: ...tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz (Ew. Jana 6:37). Przyjdź dzisiaj do Jezusa, zawołaj do Niego z całego serca! Niech to będzie szczera modlitwa. On przyjmie Cię i uczyni swoim dzieckiem.


Powrót do treści | Wróć do menu głównego