Ko�ci�� na Skale strona zboru KBwCh w Szczecinie


Id� do tre�ci

DLACZEGO JEZUS ?

Albowiem Dzieci� nam si� narodzi�o, Syn zosta� nam dany, na Jego barkach spocz��a w�adza. Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, B�g Mocny, Odwieczny Ojciec, Ksi��� Pokoju. Wielkie b�dzie Jego panowanie w pokoju bez granic na tronie Dawida i nad Jego kr�lestwem, kt�re On utwierdzi i umocni prawem i sprawiedliwo�ci�, odt�d i na wieki. Zazdrosna mi�o�� Jahwe Zast�p�w tego dokona (Ks. Izajasza 9:5-6, Biblia Tysi�clecia). Tak o przysz�ym Mesjaszu prorokowa� prorok Izajasz, a by�o to na ponad 700 lat przed narodzeniem Jezusa. Liczne szczeg��owe proroctwa zapisane w Starym Testamencie znalaz�y swoje wype�nienie tylko w jednej historycznej postaci- Jezusie z Nazaretu (zobacz: http://ewangelia.com/Prawdziwe-problemy/Proroctwa/Starozytne-proroctwa-wypelnione). Fakt ten stanowi niezbity dow�d na to, �e to w�a�nie On jest prawdziwym Mesjaszem.

Dzisiaj ludzie pr�buj� zdoby� przychylno�� Boga poprzez bezskuteczne pr�by �sprawiedliwego� �ycia oraz po�rednictwo rozmaitych ��wi�tych�. Zgodnie z nauczaniem Pisma �wi�tego nie jeste�my w stanie sami z siebie �y� tak, aby podoba� si� Bogu. Dop�ki nie pojednamy si� z Nim i nie przyjmiemy Jego sprawiedliwo�ci na ustanowionych przez Niego warunkach, nie mo�emy zosta� zbawieni. Nie pomog� nam w tym rytua�y i modlitwy do licznych po�rednik�w. Pan Jezus w odpowiedzi na pytanie swojego ucznia, Tomasza, odpowiedzia�: Ja jestem drog� i prawd�, i �yciem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie (Ew. Jana 14:6). Aposto� Piotr powiedzia� przed Sanhedrynem o Jezusie: I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma �adnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez kt�re mogliby�my by� zbawieni (Dz.Ap. 4:12).

http://somnifere.info/zopiclone-7.5mg-prix http://somnifere.info/imovane-7.5mg

Aposto� Pawe� napisa� do swojego wsp��pracownika Tymoteusza: Albowiem jeden jest B�g, jeden te� po�rednik mi�dzy Bogiem a lud�mi, cz�owiek, Chrystus Jezus, kt�ry wyda� siebie samego na okup za wszystkich jako �wiadectwo we w�a�ciwym czasie (1 List do Tym. 2:6). Kiedy Pan Jezus rozmawia� z dostojnikiem �ydowskim, Nikodemem, przekaza� mu najistotniejsz� prawd� dotycz�c� zbawienia: Zapewniam ci�, je�li kto� si� nie narodzi na nowo, nie zobaczy Kr�lestwa Bo�ego. Nikodem zapyta�: - Jak mo�e urodzi� si� cz�owiek doros�y? Czy mo�e wej�� do �ona swojej matki i przyj�� na �wiat po raz drugi? - Stanowczo zapewniam ci�, - odpowiedzia� Jezus - je�li si� kto nie narodzi z wody i z Ducha, nie dostanie si� do Kr�lestwa Bo�ego. Co wzi��o sw�j pocz�tek z cia�a, jest cia�em, a co pochodzi z Ducha, jest duchem. Nie dziw si�, �e ci powiedzia�em, i� musicie si� narodzi� na nowo (Ew. Jana 3:3,5-7, przek�ad wsp��czesny).

Widzimy wyra�nie, �e powt�rne narodzenie, bez kt�rego nie jest mo�liwe spotkanie z Bogiem, mo�e dokona� si� jedynie za po�rednictwem Ducha Bo�ego i nie jest wynikiem jekiegokolwiek rytua�u. Dokonuje si� wtedy, kiedy cz�owiek przychodzi skruszony do Boga w modlitwie wiary p�yn�cej z serca, prosz�c o wybaczenie grzech�w ze wzgl�du na doskona�� ofiar� Pana Jezusa. Kiedy Pan Jezus umiera� na krzy�u grzechy ca�ego �wiata zosta�y z�o�one na Nim; czytamy, �e zakosztowa� �mierci za ka�dego (List do Hebr. 2:9). R�wnie� za Ciebie! Tak, to m�j grzech przybi� Go do krzy�a. Izajasz prorokowa� o Mesjaszu: Lecz On by� przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spad�a Na� ch�osta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie (Ks. Izajasza 53:5). W ewangelii Jana czytamy: Tak bowiem B�g umi�owa� �wiat, �e po�wi�ci� swego jedynego Syna, aby ka�dy, kto w niego wierzy nie zgin��, ale mia� �ycie wieczne. B�g pos�a� Syna nie po to, aby �wiat os�dzi�, lecz aby przez niego �wiat uratowa�. Kto wierzy w Syna, jest wolny od s�du, a kto nie wierzy, jest ju� os�dzony, bo nie uwierzy� w jedynego Syna Bo�ego (Ew. Jana 3:16-18; przek�ad wsp��czesny). Pan Jezus obieca�: ...tego, kt�ry do mnie przychodzi, nie wyrzuc� precz (Ew. Jana 6:37). Przyjd� dzisiaj do Jezusa, zawo�aj do Niego z ca�ego serca! Niech to b�dzie szczera modlitwa. On przyjmie Ci� i uczyni swoim dzieckiem.


Powr�t do tre�ci | Wr�� do menu g��wnego